Закон “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”: концептуальні зміни з 2018 року

Вікторія Казакова

Вікторія Казакова

Викладач, кандидат економічних наук. Консультант з податкового та бухгалтерського обліку. Буду рада відповісти на ваші питання у коментарях до моїх статей.

Наближення норм вітчизняного законодавства до стандартів Євросоюзу сприяло внесенню суттєвих змін у Закон “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996-XIV від 16.07.1999 р. (далі – Закон 996). Матеріал присвячений основним змінам у Законі 996 та їх наслідкам для вітчизняної системи обліку.

Підстава

Зміни у Закон 996 внесено на підставі “Директиви про річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов’язану звітність певних типів підприємств” №2013/34/ЄС від 26.06.2013 р. (далі — Директива ЄС), ухвалену Європейським Парламентом та Радою ЄС.

На підставі Директиви ЄС та вітчизняних розробок прийнято Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” щодо удосконалення деяких положень” №2164-VIII від 05.10.2017 р. (далі – Закон 2164), який вступив у дію з 01.01.2018 р.

Зміни і доповнення визначень

Суттєвих змін набув зміст ст. 1 Закону 996 у частині визначень облікових термінів. Зокрема, уточнено визначення внутрішньогосподарського (управлінського) обліку. Згідно Закону 2164, поняття передбачає не тільки обробку і підготовку інформації, а ще й її збір.

Розширено трактування поняття “національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку”. У новій редакції зміст Положення уже не просто не повинен суперечити міжнародним стандартам, а має бути розроблений на основі міжнародних стандартів фінансової звітності і законодавства Європейського Союзу у сфері бухгалтерського обліку. Таким чином, найближчим часом слід очікувати змін і у самих Положеннях.

Читайте також: П(С)БО 1 Загальні вимоги до фінансової звітності —

У новій редакції Закону 996 значно розширено межі облікової політики. Мова йде про сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством не тільки для складання та подання фінансової звітності, а й для ведення бухгалтерського обліку загалом.

Суттєво змінено поняття “фінансова звітність”. У новій редакції вона не прив’язана до терміну “бухгалтерська”. Крім того, з переліку фінансової звітності вилучено ту, що містить інформацію про рух грошових коштів підприємства. Відсутнє також обмеження звітним періодом.

Окрім зазначених доповнень, ст. 1 розширено низкою нових понять, зокрема:

 • витрати;
 • доходи;
 • звіт про платежі на користь держави;
 • звіт про управління;
 • власний капітал;
 • національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі;
 • підприємства, що становлять суспільний інтерес;
 • таксономія фінансової звітності;
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів,  робіт, послуг).

Частина визначень наведена у національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку (наприклад, “доходи”, “витрати”), інша з’являється вперше (наприклад, “таксономія фінансової звітності”, “звіт про управління”). Більш детально зі змістом визначень можна ознайомитися у 1 ст. нової редакції Закону 996.

Нова класифікація підприємств

З метою складання і подання фінансової звітності у 2 ст. нової редакції Закону 996 визначено категорії підприємств та їх параметри. До уваги беруться показники підприємства на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, і відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

Класифікація підприємств згідно параметрів

Категорія з розміром Розмір балансової вартості активів, євро Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), євро Середня кількість працівників, осіб
Мікро до 350 тис. до 700 тис. до 10
Малі до 4 млн. до 8 млн. до 50
Середні до 20 млн. до 40 млн. до 250
Великі понад 20 млн. понад 40 млн. понад 250

Новоутворені підприємства під час визначення відповідності критеріям застосовують показники на дату складання річної фінансової звітності.

Читайте також: Мікропідприємства, малі, середні та великі підприємства в новій класифікації підприємств, що прийнята зі змінами до закону про бухгалтерський облік

Якщо підприємство однієї з наведених категорій за показниками річної фінансової звітності протягом двох років поспіль не відповідає наведеним критеріям, воно відноситься до відповідної категорії підприємств. Для визначення відповідності критеріям, встановленим у євро, застосовується офіційний курс гривні щодо іноземних валют (середній за період), розрахований на підставі курсів Національного банку, що встановлювалися для євро протягом відповідного року.

Окрім Закону 996, дані категорії визначені Господарським кодексом (далі – Кодекс), але мають деякі відмінності. У Кодексі:

 • відсутня категорія середніх підприємств;
 • для обмеження береться не чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), а річний дохід від будь-якої діяльності;
 • не береться до уваги балансова вартість активів.

Виникає закономірне питання: на який із зазначених законів орієнтуватися при визначенні категорії підприємства? На це питання можна знайти відповідь у ст. 2 розділу 5 нової редакції Закону 996, де вказано Кабінету Міністрів України:

 • підготувати та подати до Верховної Ради пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;
 • привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 • забезпечити розроблення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, а також перегляд і скасування їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Очевидно, що дані ст. 55 Кодексу мають бути узгоджені з новою редакцією Закону 996.

Мета і принципи обліку

Відповідно до зміни визначення поняття “фінансова звітність”, змінено її мету. До уваги не береться інформація про рух грошових коштів підприємства.

Читайте також: П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів»

З ст. 4 вилучено принципи обачності, історичної (фактичної) собівартості й періодичності. Таким чином, перелік принципів ведення бухгалтерського обліку скорочено з 10 до 7, але доповнено положенням згідно якого визначено можливість встановлення інших принципів, визначених міжнародними стандартами або національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, або національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі залежно від того, які з наведених стандартів застосовуються підприємством.

Що стосується валюти обліку і складання фінансової звітності, то згідно нових вимог ст. 5, на вимогу користувачів фінансова звітність може бути додатково перерахована в іноземну валюту.

Організація та ведення бухгалтерського обліку

Розширено зміст абз. 4 част. 4 ст. 8 щодо осіб, які можуть здійснювати ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. У новій редакції Закону 996 до переліку також включено суб’єкт підприємницької діяльності, самозайняту особу, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку та / або аудиторської діяльності.

Також част. 4 ст. 8 доповнено новим абзацом, згідно якого підприємство, що становить суспільний інтерес, зобов’язане утворити бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, до складу якої входять не менше двох осіб (окрім пенсійних фондів та інститутів спільного інвестування).

Крім того, ст. 8 доповнено абзацом, у якому вказано щодо посади головного бухгалтера підприємства, що становить суспільний інтерес. Зокрема, ним може бути призначена особа, яка має повну вищу економічну освіту, стаж роботи у сфері фінансів, бухгалтерського обліку та оподаткування не менше трьох років, не має непогашеної або незнятої судимості за вчинення злочину проти власності та у сфері господарської діяльності.

Читайте також:

Зміна директора і головного бухгалтера. Покрокова інструкція. Частина 2

Зміна директора та головного бухгалтера. Покрокова інструкція. Частина 1

Новації щодо первинних документів

З назви ст. 9 видалено термін “первинні облікові документи” і замінено його на ширший — “первинні документи”, розширюючи, тим самим вплив Закону 996 не тільки на облікові, а й на інші первинні документи.

Частину другу ст. 9 доповнено абзацом 9, згідно якого неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо.

Про наслідки неточностей у первинних документах читайте у матеріалі:

До яких наслідків приводять неточності при відображенні первинних документів в обліку. Частина 1

Разом з тим, у п. 9.2 чітко визначено реквізити, які обов’язково мають міститися у первинних документах. На нашу думку, доповнення ст. 9 може стати підставою для зловживань при оформленні первинної документації.

Таким чином, зміна положень Закону 996 тягне за собою низку змін у інших законодавчо-нормативних актах, зокрема, Господарському кодексі, НП(С)БО, які будемо очікувати найближчим часом.

При поддержке: Халат в гостиничном номере — это важная деталь отеля, которая может оставить приятные воспоминания у посетителя. Где взять халаты оптом? На сайте anturage.com.ru/halaty представлен широкий ассортимент и действует расширенная система скидок.

Закон “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”: концептуальні зміни з 2018 року
4.6 (92%) 15 votes

One Response to Закон “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”: концептуальні зміни з 2018 року

 1. Марина:

  Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, У новій редакції Закону 996 (яка вже чинна) у переліку осіб, що можуть здійснювати ведення бухгалтерського обліку перед суб’єктом підприємницької діяльності зазначено ПІДПРИЄМСТВО. Про які підприємства йде мова? Чи можна до них віднести і бюджетні установи, які не є субєктами підприємницької діяльності? Дане питання хвилює в звязку з тим, що у нас одна бюджетна установа уклала договір про бух обслуговування з іншою бюджетною установою, в звязку з тим, що в штаті першої немає бухгалтера. І таким чиному вони вирішили користуватися послугами бухгалтера не вводячи його в свій штатний розпис, цей бухгалтер навіть має право другого підпису на фін документах установи в штаті якої не числиться.Буду дуже вдячна за відповідь.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *