Заповнення книги обліку доходів і витрат для ФОП на єдиному податку. Інструкція та приклад

Незважаючи на те що більша частина платників єдиного податку звільнена від ведення бухгалтерського обліку, податковий облік результатів господарської діяльності зобов’язані вести всі. Багато в чому полегшивши життя фізичним особам — платникам єдиного податку, Міністерство фінансів України своїм наказом № 1637 від 15.12.2011 (далі наказ ) затвердило форму книги обліку доходів і витрат та порядок її заповнення. Обов’язок її ведення закріплено за всіма платниками єдиного податку, які відносяться до I — III і V груп в 1 розділі XV розділу Податкового Кодексу України (далі ПКУ), а саме п.п. 296.1.1 і 296.1.2.

Форма цієї книги — це своєрідна відомість податкового обліку (зведений реєстр), до якої заносяться всі господарські операції, здійснені суб’єктом підприємницької діяльності протягом усього періоду дії свідоцтва про сплату єдиного податку.

Хоча вищезгаданий наказ Мінфіну розкриває основні моменти, пов’язані з реєстрацією і веденням цих книг, на практиці виникає ряд спірних питань, які потребують додаткового освітлення.

Які форми книги обліку ФОП на єдиному податку бувають?

На самому початку слід сказати, що насправді існує дві форми книг:

Книга обліку доходів — її ведуть фізичні особи, платники єдиного податку I, II, III і V групи, які не платять податок на додану вартість (далі ПДВ).

• Книга обліку доходів і витрат — її ведуть платники єдиного податку III і V групи, які, крім цього, сплачують ПДВ.

Як зареєструвати книгу обліку доходів в податковій службі?

Після того як потрібна книга придбана, її потрібно прошнурувати й пронумерувати кожен її лист. У такому вигляді книга подається до державного податкового органу за місцем видачі свідоцтва про сплату єдиного податку, який зобов’язаний здійснити безкоштовну її реєстрацію (як правило, цим займається інспектор прикріплений до платника податків). У наказі не говориться ні єдиного слова про терміни, відведені на реєстрацію, тому на практиці, це напряму залежатиме від того, наскільки швидко виконує свої обов’язки податковий інспектор.

Який штраф передбачений за неведення обліку доходів і витрат?

Як вже говорилося, обов’язок ведення даної книги закріплений в ПКУ, а невиконання його норм веде до штрафних санкцій. Таким чином, якщо платник єдиного податку з якихось причин не веде цю книгу, його можуть притягнути до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 164-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ця стаття передбачає накладення штрафних санкцій у розмірі від 3 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів ( на момент написання статті ці суми становлять 51 і 136 грн. відповідно). Повторне ж порушення на протязі одного року призведе до сплати від 5 до 8 вище зазначених мінімумів доходів (85 і 136 грн.).

Загальні питання ведення книги обліку ФОП на єдиному податку

Усі записи в книзі роблять або чорнилом, які мають темний колір, або кульковою ручкою. Здоровий глузд говорить про те, що якщо використовується кулькова ручка, то в ній повинна бути або синя, або чорна паста. Проте з цього положення наказу випливає і те, що вести книгу в будь-якому іншому вигляді не можна. Оскільки записи повинні робитися від руки, то будь-яке інше заповнення книги ( за допомогою комп’ютера, наприклад) можна розцінити як неналежне її ведення.

Як заповнюється розділ «Доходи» книги обліку підприємця на спрощеній системі

Розділ, у якому відображаються отримані доходи в обох книгах, запропонованих наказом однаковий, тому спочатку розглянемо заповнення його граф.

У графу 1, платник заносить дату здійснення господарської операції, яка призвела до отримання доходу.

У кожний рядок книги заносяться дані про сумарний отриманий дохід на протязі одного робочого дня. Тобто, якщо платник на протязі одного дня отримував особисто готівкову виручку, йому надходили гроші на поточний рахунок у банку, або його найманий працівник здав торгову виручку, то він зобов’язаний підсумовувати ці надходження і вказати їх однією сумою у графі 2 «Дохід». Якщо отримана сума буде з копійками, вони вказуються після коми. З цього випливає, що якщо в якийсь із днів платник не отримував доходу і не виробляв інших господарських операцій, пов’язаних з отриманням доходу, то ніяких записів у книзі робити не треба.

Наступні дві графи 3 і 4, допомагають платнику скорегувати свій дохід у разі якщо йому повернули раніше проданий товар. Відповідно, в графу 3 він заносить суму, на яку йому повернули товар, а в графі 4 скориговану суму доходу.

У графу 5 заноситься вартість будь-якого майна, яке платник отримав на безкоштовній основі, а використання його в подальшій господарській діяльності призвело до отримання прибутку. Сюди можна віднести як будь-який товар, так і, скажімо, вітрину, рекламний плакат і т. д.

Графа 6 призначена для відображення в ній сум кредиторської заборгованості платника, термін позовної давності за якою минув. На даний момент законодавство встановило цей термін в межах 3 років. Таким чином, якщо платник на протязі цього терміну не розрахувався за якісь матеріальні цінності (товар, матеріали), то йому слід включити їх вартість в цю графу, що потрібно від нього згідно з п. 292.3 ПКУ.

У графі 7 підсумовуються підсумки за певну дату по всіх вищенаведеним операціям.

Відображення доходів, які оподатковуються за підвищеною ставкою єдиного податку

Графи 8 і 9 призначені для відображення операцій із спеціальним режимом оподаткування (якщо такі трапилися в житті платника ). Це може виникнути лише в трьох випадках:

• Якщо платник отримав дохід від виду діяльності, який не зазначений у його свідоцтві про сплату єдиного податку;

• Якщо сума доходу, отриманого платником, перевищила гранично допустимий рівень для його групи ;

• Якщо платник здійснив бартерну операцію.

У такому випадку у відповідні графи вписується від якого виду господарської діяльності отриманий цей дохід і його сума. Ці вимоги передбачені п. 293.4 ПКУ.

Одне з положень наказу настійно рекомендує підприємців підводити сумарні підсумки кожен місяць, квартал і рік. Це зроблено з метою полегшити обчислення суми єдиного податку до сплати за звітні періоди.

Платників єдиного податку III і V групи, які крім цього сплачують ПДВ, заповнюють всі графи книги сумами без урахування цього податку. Так як отриманий у складі плати за товар або надані послуги ПДВ не вважається доходом підприємця.

Як заповнюється розділ витрати книги обліку доходів і витрат?

Наступний розділ книги присвячений обліку витрат платників єдиного податку III і V групи, платників ПДВ. Облік таких витрат ведеться з метою правомірності віднесення відповідних сум до складу податкового кредиту.

У даному розділі 7 граф, які заповнюються таким чином :

• в першій графі проставляється дата проведення операції ;

• у другій графі проставляється вид понесених витрат;

• у третій графі сума, без урахування ПДВ;

• у четверту вписується сума виплаченої матеріальної винагороди найманим працівникам платника;

• у п’ятій проставляється сплачений єдиний соціальний внесок на суми виплаченого винагороди і за себе ;

• у шосту графу відносять інші витрати, які стосуються господарської діяльності платника (орендна плата, комунальні платежі тощо);

• в сьомий графі підсумовують підсумки по кожному дню.

Як у книзі обліку ФОП на єдиному податку виправляються помилки?

Тепер потрібно сказати про виправлення помилково зроблених записів у книзі. Наказ рекомендує завіряти кожне зроблене виправлення особистим підписом платника. На практиці рекомендується наступне — якщо платник щось виправляє в книзі, то перекреслений текст має бути видно.

Якщо книга закінчилася, у платника виникає необхідність придбати і подати на реєстрацію нову книгу. Книга, яка закінчилася, повинна зберігатися у платника мінімум 3 роки.

Дані для заповнення книги обліку доходів і витрат підприємця на загальній системі

Підсумувавши сказане, наведемо умовний числовий приклад щодо заповнення обох розділів.

Умовний числовий приклад

14.01.2013 р. підприємець реалізував товар на суму 3000 грн.

23.02.2013 р. підприємець продав товар на суму 5000 грн., однак частина товару, на суму 2000 грн. йому була повернена покупцем.

08.03.2013 р. підприємець отримав у подарунок товари на суму 1000 грн.

25.03.2013 р. пройшло рівно 3 роки, як підприємець отримав товари на суму 2500 грн., за які він так і не розрахувався.

30.03.2013 р. підприємець провів бартерну операцію по заліку взаємних зобов’язань з одним зі своїх контрагентів на суму 1500 (слід зазначити, що в цьому випадку підприємець позбавляється права перебувати на спрощеній системі оподаткування згідно з пунктами 291.6 і частини 4 пункту 298.2.3 ПКУ).

Приклад заповнення розділу «Доходи» книги обліку ФОП на спрощеній системі оподаткування

Результати наведемо в Таблиці 1.

Дата Дохід від провадження діяльності* Дохід, що оподатковується за ставкою 15 %**
вартість проданих товарів, виконаних робіт, наданих послуг вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), грн. сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, грн. всього, грн. (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6)
вид доходу сума, грн.
сума, грн. сума повернутих коштів за товар (роботи, послуги) та/або передплати, грн. скоригована сума доходу, грн.
(гр. 2 — гр. 3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
14.01.13 3000,00 3000,00 3000,00
Январь 3000,00 3000,00 3000,00
23.02.13 5000,00 2000,00 3000,00 3000,00
Февраль 5000,00 2000,00 3000,00 3000,00
08.03.13 1000,00 1000,00
25.03.13 2500,00 2500,00
30.03.13 бартер 1500,00
Март 1000,00 2500,00 3500,00 1500,00
I квартал 9500,00 1500,00

Приклад заповнення розділу «Витрати» книги підприємця на спрощеній системі

Тепер видаткова частина:

08.01.2013 р. Закуплено товар на суму 2400 грн, в т.ч ПДВ 400 грн.

14.02.2013 р. Виплачено зарплату найманому працівнику в сумі 1500. Цього ж дня перераховані відповідні податки ( ЄСВ та ПДФО десь 37 %).

25.03.2013 р. Оплачено оренду складського приміщення та офісу 6000 грн. в т.ч. ПДВ 1000 грн.

31.03.2013 р. Перераховано єдиний соціальний внесок за самого підприємця 1147 * 34,7 % = 398,01 грн.

Результат наведемо в Таблиці 2

Дата Витрати, пов’язані з придбанням товарів (робіт, послуг) Витрати на оплату праці найманих працівників, грн. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, грн. Інші витрати, грн. Всього, грн. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5 + гр. 6.)
вид витрат сума без ПДВ, грн.
1 2 3 4 5 6 7
08.01.13 товар 2000,00 2000,00
Январь 2000,00 2000,00
14.02.13 1500,00 555,00 2055,00
Февраль 1500,00 555,00 2055,00
25.03.13 5000,00 5000,00
31.03.13 398,01 398,01
Март 398,01 5000,00 5398,01
I квартал 2000,00 1500,00 953,01 5000,00 9453,01

P.S. Бажаєте отримувати завжди свіжі новини та бути в курсі подій? Новини економіки, політики та суспільства, все це ви знайдете за посиланням.

Заповнення книги обліку доходів і витрат для ФОП на єдиному податку. Інструкція та приклад
3.8 (75.56%) 9 votes

22 Responses to Заповнення книги обліку доходів і витрат для ФОП на єдиному податку. Інструкція та приклад

 1. Игорь:

  Добрый день.
  ФОП 2 група. Хочу уточнить относительно дохода. Имеется ввиду общий доход не учитывая затрат?
  То есть:
  Купил товар за 7000, продал за 8000 в графах 2, 4, 7 указал 8000?
  или:
  Купил товар за 7000, продал за 8000 в графах 2, 4, 7 указал 1000?

  • Сергій:

   Правильним буде перший варіант.
   Колонка 2 це ваш дохід (тобто виручка)
   Колонка 3 це вартість товару, який вам повернув ваш покупець (наприклад не сподобався товар)
   Колонка 4 це дохід з колонки №2 мінус колонка №3.
   У більшості випадків третя колонка пуста, бо товари повертають рідко.

   Другий варіант помилковий, бо ви в ньому хотіли б вказати не дохід, а чистий прибуток (котрий дорівнює доходи мінус витрати). А ваші витрати нікого не цікавлять, бо ви ФОП 2 група.

   Таке питання часто виникає у ФОП 2 групи, бо у доходи записуються великі суми, а прибуток (чистий дохід) людина отримує значно менший. Це нормально. Так задуманий єдиний податок. Він обмежує вас у виручці (дохід), а не в тому скільки ви реально заробляєте (прибуток).

   Надіюсь зрозуміло. Успіхів всім!

 2. Тетяна:

  Скажіть будь-ласка, для чого підприємцю на 3групі неплатнику ПДВ вказувати витрати і визначати скореговану суму доходу у книзі, якщо податок 4% платиться не з чистого доходу, а з обороту (фактично з колонки 2)?

  • Дмитро:

   Інформація у цьому матеріалі застаріла, зараз діє інший наказ, № 579 від 19.06.2015, де в книзі обліку для 3-ї групи вказуються тільки доходи.

 3. Маріанна:

  Скажіть, будь ласка, якщо книги обліку не було,а на момент перевірки минуло уже 6 місяців відколи ФОП здійчнював торгівельну діяльність, у результаті перевірки накладуть штраф. Чи треба буде заводити книгу обліку, і заповнювати її за ці 6 місяців, чи ні, якщо штраф уже сплачений?

 4. олександр:

  Доброго дня, як платиться штраф за неведення книги, наприклад, мене сьогодні перевірили, книги нема, штраф, завтра провірили, нема- штраф і так кожного дня можуть штрафувати?
  Як вносяться записи в книгу, чи відразу при здійсненні операції, чи можна на протязі дня записувати на окремий листок, а в кінці дня спокійно і аккуратно перенести записи до книги обліку?
  Припустимо в мене людина займається поповненням рахунку мобільних телефонів, за день 100-150 операцій, кожну операцію записувати, чи достатньо в кінці дня внести запис на общу сумму?
  Просто фізично нереально за день зробити до півтори сотні записів, на роботу часу не залишиться і на день по кілька сторінок книги будуть списуватись.

  • Тая:

   Із тексту:
   Тобто, якщо платник на протязі одного дня отримував особисто готівкову виручку, йому надходили гроші на поточний рахунок у банку, або його найманий працівник здав торгову виручку, то він зобов’язаний підсумовувати ці надходження і вказати їх однією сумою у графі 2 «Дохід». Якщо отримана сума буде з копійками, вони вказуються після коми.

 5. Ирина:

  Доброго дня. Якщо я написала заяву на відпустку і за цей період не сплачую ЄП, чи заповнюється книга обліку доходів, якщо я іноді виходила на роботу.

 6. Наталія:

  Доброго дня! Якщо доходу не було кілька місяців, що писати в книзі обліку доходів?

 7. Наталія:

  Добрий день!Як записати в книзі обліку доходів 2 група виручку через термінал

 8. Елена:

  ФОП на 2 группе, продал за нал РРО…в книге доходов записываем в 8 и 9 колонку? в 8 пишем » продажа рро» , а в № 9 — 15 % от суммы продаж ? или КАК ?

 9. Інна:

  ФОП на спрощеній 2 групі, на відкриття бізнесу пішли кошти, ще є кредит, , чи потрібно десь вказувати витрати (є договори, чеки, аренда)і чи сплачую внесок у пенсійний фонд (в декретній відпустці по догляду за дитиною)?

 10. Здравствуйте! ФОП на 2-й группе ( общепит). Надо ли сохранять накладные и чеки закупки товара( продуктов)?

 11. Людмила:

  ФОП 3 група з ПДВ .як вирахувати дохід 3 % ,як заповняти книгу за кожен день з банківської виписки ,а тоді підсумоввувати помісячно і за квартал ?

 12. Аліна:

  Автор, не «на протязі», а «протягом». Жах…

 13. Юлія:

  Доброго дня, якщо ФОП, 3 група, спрощена система зареєструвався 25.07 і доходу за липень не було, чи потрібно записувати в книзі обліку доходів?

 14. наталья:

  Добрый день,подскажите,флп 3 группа,5% дохода,занимаемся транспортно-экспедиционными услугами,в книге доходов не пойму какую сумму писать,поскольку заказчик нам платит ,мы ,за вычетом вознаграждения,платим перевозчику.Помогите,Спасибо

 15. Тарас:

  Доброго дня!
  Підкажіть, будь ласка, запис про купівлю товару записується по факту оплати чи по факту надходження?

 16. Тетяна:

  ФОП 3 група з ПДВ:як записується в моїх ВИТРАТАХ проплачена мною сума за товар, що була частково повернута мені? Це треба показувати?

 17. Елена:

  Добрый день, из семинара по единщикам было обращено особое внимание на заполнение гр.2 Книги доходов, и указывалось, что за результатами дня необходимо показывать отдельно безналичную и наличную выручку, так как по результатам последних проверок проверяющие требовали именно такое заполнение, и если было заполнено общей суммой по итогам дня, наличные считались не внесены
  в кассу, что вело к пятикратному штрафу по ежедневным итогам. С моей точки зрения просто бред, но тем не менее был начислен штраф в размере более полтора миллионов гривень.

 18. Таня:

  Доброго дня. Я ФОП на єиному податку. Підкажіть як вносити в книгу доходів кошти отримані в валюті, і чи враховується в дохід курсова різниця (+-)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *