Приклад заповнення річної декларації про майновий стан та доходи 2018 для ФОП на загальній системі

Любов Прийма

Любов Прийма

Бухгалтер-експерт. Консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку. Чекаю на ваші питання у коментарях.

Згідно ст.177.5 ПКУ звітним періодом підприємця на загальній системі є календарний рік. 1.01.2018р. почалися ті 40 днів, протягом яких ФОП-загальносистемник повинен здати річну податкову декларацію про доходи. Останній день подання за 2017 рік – 09.02.2018 р. Але якщо у грудні 2017 ФОП зареєстрував припинення діяльності, то для такого колишнього підприємця термін здачі декларації триває протягом 30 календарних днів з дня проведення держ.реєстрації припинення. Для нього останнім звітним періодом є період до останнього дня календарного місяця, в якому ФОП «закрився» (див. ст.177.11 ПКУ).

Читайте також питання під час закриття (ліквідації) приватного підприємництва

Нова форма декларації

Форму податкової декларації про майновий стан і доходи та інструкцію щодо її заповнення викладено в новій редакції Наказом Мінфіну від 06. 06. 2017 р. № 556. Декларація складається із 7-ми розділів, що подаються на одному двосторонньому аркуші, та 2-х додатків до декларації. Підприємця на загальній системі стосується Додаток Ф2, який заповнюються виключно за наявності доходів (витрат). Показники у розділах II-VII декларації, додатках проставляються у гривнях з копійками. Якщо будь-який рядок декларації та/або додатка не заповнюється через відсутність інформації, такий рядок прокреслюється.

ФОПи, зареєстровані протягом року, подають декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід зі спрощенки та вказують номер відповідного кварталу цифрою від 1 до 3 в останній клітинці реквізиту 2 (у рядку 2 декларації). Вперше зареєстровані підприємці в декларації також зазначають інформацію про майновий стан та доходи станом на дату держреєстрації.

Уважно заповнюємо рядки 3, 4 (телефон та електронка за бажанням), 5, 6, 7, і рядку 8 ставимо позначку «підприємець» у графі зліва.

Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу

ФОП-загальносистемники в річній декларації поряд з доходами від підприємницької діяльності повинні зазначити також інші доходи з України та іноземні доходи. Якщо ж підприємець протягом 2017 року отримував лише виручку (у грошовій та негрошовій формі) від провадження підприємницької діяльності, то він у розділі 2 заповнює лище рядок 10.7 і відповідно підсумок у рядку 10 (графи 3,6,7).

Рядок 10.7 називається «чистий оподатковуваний дохід, … від провадження господарської діяльності, … (додаток Ф2)». Цей показник у графі 3 означає чистий заробіток, тобто різницю між загальним оподатковуваним доходом (виручкою) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з госп.діяльністю. Сума такого чистого доходу розраховується за даними в Книзі обліку доходів і витрат. Річні підсумки таких доходів і річні підсумки за видами витрат вказуються у таблиці 1 Додатку Ф2. Читайте також: орендодавець сплачує ПДФО на загальних підставах

Щодо дати визнання доходів та витрат ФОПом-загальносистемником

Чинна ст. 177 ПКУ відповіді на це питання не дає, тому ми змушені звертатися до Бази знань ДФСУ. І там в підкатегорії 104.04 є наступне питання. «Чи враховуються при визначенні чистого річного оподатковуваного доходу ФОП на загальній системі витрати пов’язані з отриманням доходу поточного року за умови, що оплата витрат відбувається у наступному році?» І відповідь фіскали дають таку: «При розрахунку чистого доходу фізична особа — підприємець на загальній системі оподаткування не враховує витрати, пов’язані з отриманням доходу поточного року, оплата яких відбувається у наступному. Такі витрати будуть враховані при обчисленні чистого оподатковуваного доходу у тому звітному періоді, коли їх фактично поніс платник податку.» Тобто вимагається, щоб ФОП-загальносистемники послуговувалися так званим касовим методом при обчислення своїх доходів та витрат. Ще одна відповідь з БЗ з підкатегорії 104.05 говорить що «Фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування має право віднести до витрат звітного року, безпосередньо пов’язані з придбанням товарів (робіт, послуг) витрати, які понесені в попередньому році, але пов`язані з отриманням доходу звітного року.»

Таким чином, з відповідей в ЗІР випливає, що:

 • Датою визнання доходу слід вважати дату надходження оплати за відвантажені товари, виконані роботи (надані послуги).
 • Витрати можна визнавати тільки ті, які фактично оплачені. І при цьому такі витрати мають бути обов’язково безпосередньо пов’язані з отриманим у поточному році доходом (див. ст. 177.4 ПКУ).

Оскільки для визначення чистого оподатковуваного прибутку витрати підприємця формуються при отриманні доходу, то така фіз.особа має право врахувати суму витрат, яка безпосередньо пов’язана з отриманням доходу, незалежно від того коли вони фактично були понесені.

Читайте також Чи можна вносити витрати у книгу обліку доходів та витрат ФОП на загальній системі у дні, коли дохід не отримувався?

Для ФОП, зареєстрованого як платник ПДВ, не включаються до витрат і доходу суми ПДВ, що входять до ціни придбання або поставок.

До речі, коли стаття 177 ПКУ мала посилання на розділ 3 кодексу, то зменшити оподатковуваний дохід на неоплачені витрати було можливо. Це підтверджується з Ухвали Житомирського апеляційного адміністративного суду від 22 січня 2015 р. у справі 806/8124/13-а. Суд зазначив: «до витрат підприємця, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат операційної діяльності. Дані витрати включаються за принципом нарахування, тобто, по даті отримання товарів, незалежно від дати оплати постачальникам.» Однак, зараз стаття 177 посилання до правил оподаткування прибутку підприємств не містить, тому виграти такий спір з податковою буде дуже проблематично.

Додаток Ф2

Додаток Ф2 називається «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою». У реквізиті «звітний податковий період» додатка Ф2 після зазначення року новоствореними загальносистемниками зазначається також номер відповідного кварталу (від 1 до 3), в якому розпочата діяльність або відбувся перехід на ЗС.

В кожному окремому рядку розділу 1 відображаються доходи, отримані від провадження кожного виду діяльності із зазначенням у графі 2 назви та у графі 3 — коду КВЕД. А у графі 4 вказується сума одержаного доходу від кожного виду діяльності. У графах 5 — 7 — суми документально підтверджених витрат, а саме:

 • вартість придбаних ТМЦ, що реалізовані або використані,
 • витрати на оплату праці та нарахування на зарплату,
 • інші витрати, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг,
 • амортизаційні відрахування за витратами, понесеними на придбання (самостійне виготовлення) основних засобів та придбання нематеріальних активів (пп 177.4.6 — 177.4.9 ПКУ).

Нарахована амортизація окремо по кожній групі (1-4) відображається у розділі ІІ додатка Ф2. У графах 3 — 4 зазначається вартість активів. А у графі 5 — розрахунок суми амортизаційних відрахувань за звітний період. Значення граф 5 — 8 мають співпадати з значенням відповідних граф Книги. Читайте також Правила розрахунку амортизації для ФОП

У графі 9 обчислюємо  суму чистого доходу за рік, яка повинна збігатися зі значенням відповідної графи 9 Книги. Сума чистого доходу розраховується за такою формулою: графа 4 — графа 5 — графа 6 — графа 7 — графа 8.

Податкові зобов’язання

У рядку 1.1 розділу III вказується розрахована сума ПДФО, що підлягає сплаті за результатами року, розрахована за формулою: додатне значення графи 9 рядка «Усього» розділу I x 18%. Згідно ст.177.5 ПКУ, у рядках 1.2 – 1.4 додатку Ф2 відображають суму сплачених авансових платежів з ПДФО на підставі квитанцій про оплату. Рядок 1.2 заповнюється ФОП, які у 2017 році припинили підприємницьку діяльність і в цьому ж році знову набули статус ФОП. Такі ФОП за 2017 рік відображають загальну суму отриманих доходів за весь календарний рік (див. лист ДФС України від 18.12.2017 №35310/7/99-99-13-01-03-17).

Читайте також Розрахунок авансових платежів з ПДФО

У рядку 1.3 вказується загальна сума авансових платежів, сплачених протягом року до 20 жовтня. У рядку 1.4 вказується сума надміру сплаченого ПДФО. Ця цифра заповнюється у разі, якщо за результатами розрахунку різниці між значеннями рядка 1.1 і рядка 1.3 отримано від’ємне значення, що вказується без знака «-«.

У рядку 1.5 вказується сума ПДФО, що підлягає сплаті і розраховується за формулою: рядок 1.1 — рядок 1.2. Значення рядка 1.5 переноситься до графи 6 рядка 10.7 декларації.

У рядку 2.1 вказується розрахункова cума військового збору, яка обчислюється так: додатне значення графи 9 рядка «Усього» розділу І x 1,5%. Рядок 2.2 заповнюється ФОП, які припинили підприємницьку діяльність протягом звітного року. У рядку 2.3 вказується сума ВЗ, що підлягає сплаті: рядок 2.1 мінус рядок 2.2. Значення рядка 2.3 переноситься до графи 7 рядка 10.7 декларації.

Додатне значення графи 9 рядка 1 «Усього» розділу І додатка Ф2 переноситься до графи 3 рядка 10.7. У графі 6 рядка 10.7 вказується загальна річна сума ПДФО (18%), що підлягає сплаті. Ця ж сума має бути зазначена у рядку 1.5 розділу ІІI додатка Ф2 до декларації.

У графі 7 рядка 10.7 вказується сума ВЗ (1,5%), що підлягає сплаті (відображена також у рядку 2.3 розділу ІII додатка Ф2).

Приклад заповнення додатку Ф2 до декларації  дивіться тут.

Не забуваємо заповнити дату подання декларації. Якщо ФОП вирішить надіслати декларацію поштою, то здійснити таке відправлення слід не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання (не пізніше 2.02.2018).

Приклад заповнення декларації за 2017  дивіться тут.

Приклад заповнення річної декларації про майновий стан та доходи 2018 для ФОП на загальній системі
4.6 (92%) 10 votes

7 Responses to Приклад заповнення річної декларації про майновий стан та доходи 2018 для ФОП на загальній системі

 1. Павел:

  Если в течение года был переход ФОП с единой системы на единый налог, то нужно подавать годовую декларацию про майновий стан (ФОП, физлицо?) или достаточно будет поданной Декларации за квартал, после которого был переход на ед.налог? (Например, с 1 июля переход, Декларация была подана за 2 квартал).

 2. Павло:

  Доброго дня.
  Підкажіть, як бути у випадку, коли був перехід від загальної системи до єдиного податку 1липня та подана Декларація за 2 квартал. Оскільки діяльності на загальній системі не було (один квартал від початку реєстрації ФОП), то чи потрібно подавати річну Декларацію про майновий стан та доходи?
  Дякую наперед за відповідь

 3. Люба:

  Павло, якщо була подана за перше півріччя, то другий раз подавати не треба.

 4. К:

  Добрый день!
  В 4 квартале ФЛП 3 группы был переведён на общую систему, инспектор сказал подать декларацию о имущественном состоянии и доходах. ФЛП, доход которого составил в 2017 году 0, также имеет основное место работы. По зарплате и налоговым отчислениям ведь отчёты подаёт работодатель? Поэтому смущает пункт 10.1 «Дохід, нарахований у формі заробітної плати, інших компенсаційних виплат або інших винагород у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами». В некоторых примерах этот пункт заполнен, в некоторых — нет. Как правильно заполнить декларацию в данном случае?
  Спасибо!

  • К:

   И ещё — в декларации ФЛП-единщика за 4кв 2016, которая подавалась в феврале 2017, была ошибочно продублирована сумма (вместо ячейки 13 записана в ячейку 14) единого налога, оплаченного в предыдущий период. Уточняющая декларация была подана в октябре 2017, после получения письма о том, что в результате неуплаты суммы, указанной в ячейке 14, ФЛП переведён на общую систему.
   Вопрос — эти события, хоть и происходили в 2017, относятся к отчётности за 2016 и в разделе VII имущественной декларации про исправление ошибок в предыдущих отчётных периодах не отображаются?

 5. Микола:

  Доброго дня, можна зареєструвати ФОП в Ів Франківську, а вести діяльність (торгівля продутами, магазин) в іншій області у Львові, і чи потрібно по місцю торгівлі ставати на облік в податкову, тощо ?

 6. Лариса:

  Доброго дня!Підскажіть ЄСВ за підприємця (нанятих робітників немає) включають до ін.витрат колонка 8? Дякую

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *