Безкоштовні консультації з оподаткування > Оподаткування цільових (пайових) внесків ЖБК

Оподаткування цільових (пайових) внесків ЖБК

0
0

ЖБК отримує пайові (цільові) внески від членів кооперативу – фізичних осіб на будівництво багатоквартирного будинку. Чи прирівнюється пай, пайові (цільові) внески до корпоративних прав, які не є об’єктом оподаткування згідно п.п.196.1.1. п.196.1 статті 196 ПКУ?

Оподаткування цільових (пайових) внесків ЖБК
Оцініть статтю
Marked as spam
Сообщение от Ivan (Вопросы: 1, Ответы: 1)
Ответ на 17.08.2016 10:12 дп
681 просмотры
Додати коментар
1
Private answer

Згідно з пп.196.1.1. ст.196 Податкового кодексу України (далі – ПК) не є об’єктом оподаткування операції з випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб’єктами підприємницької діяльності, Національним банком України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, органами місцевого самоврядування відповідно до закону, включаючи… корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах.

Відповідно до пп.14.1.90. ст.14 ПКУ корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Про те, що корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, йдеться також у ст.167 Господарського кодексу України (далі – ГК).

Частиною другою ст.55 ГК господарські організації віднесено до суб’єктів господарювання. Відповідно до цієї статті господарські організації – це юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку.

Серед різних видів підприємств ст.63 ГК виділяє корпоративне підприємство, яке утворюється, як правило, двома або більше засновниками за їх спільним рішенням (договором), діє на основі об’єднання майна та/або підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників), їх спільного управління справами, на основі корпоративних прав, у тому числі через органи, що ними створюються, участі засновників (учасників) у розподілі доходів та ризиків підприємства. При цьому у цій статті прямо зазначено, що кооперативні підприємства є корпоративними підприємствами.

Виробничі кооперативи, підприємства споживчої кооперації відповідно до ст.93 ГК є підприємствами колективної власності. А ст.94 ГК вказує на те, що кооперативи як добровільні об’єднання громадян з метою спільного вирішення ними економічних, соціально-побутових та інших питань можуть створюватися у різних галузях (виробничі, споживчі, житлові тощо), здійснюють господарську діяльність.

Відповідно до ст.6 Закону України «Про кооперацію» від 10.07.2003 р. № 1087-IV кооператив є первинною ланкою системи кооперації і створюється внаслідок об’єднання фізичних та/або юридичних осіб на основі членства для спільної господарської та іншої діяльності з метою поліпшення свого економічного стану. При цьому за напрямами діяльності кооперативи можуть бути житлово-будівельними. Кооператив є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків та може мати печатки.

Згідно з Правилами утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затвердженими наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 р. № 76, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 р. за № 927/11207, житлово-будівельний кооператив – це юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об’єдналися на основі об’єднання їх майнових пайових внесків для участі в будівництві або реконструкції житлового будинку (будинків) і наступної його (їх) експлуатації.

При цьому згідно з ст.191 Закону «Про кооперацію» член житлово-будівельного кооперативу має право володіння, користування, а за згодою кооперативу – і розпоряджання квартирою, дачею, гаражем, іншою будівлею, спорудою або приміщенням кооперативу, якщо він не викупив це майно. Крім того, відповідно до ст.12 цього ж Закону до основних прав члена кооперативу віднесено:

участь в господарській діяльності кооперативу, а також в управлінні кооперативом, право голосу на його загальних зборах, право обирати і бути обраним в органи управління;
одержання кооперативних виплат та виплат на паї;
одержання паю у разі виходу з кооперативу в порядку і в строки, визначені його статутом;
право звертатися до органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу, посадових осіб кооперативу із запитами, пов’язаними з членством у кооперативі, діяльністю кооперативу та його посадових осіб, одержувати письмові відповіді на свої запити.

З наведеного вище слід зробити висновок про те, що ознаки корпоративних прав, наведені у пп.14.1.90. ст.14 ПКУ, повністю присутні у паїв членів житлово-будівельного кооперативу. Так, ЖБК є господарською організацією, яка є юридичною особою і здійснює господарську діяльність. Член кооперативу, що здійснив свій пайовий внесок, має на його підставі правомочності на участь цієї особи в управлінні кооперативом, отримання певної частки прибутку (виплат на паї) даної організації та активів (паю) у разі виходу з кооперативу. Таким чином, пай у ЖБК, отриманий в результаті здійснення пайового внеску, не прирівнюється, а є корпоративним правом, оскільки відповідає усім ознакам корпоративного права.

Marked as spam
Сообщение от Ivan (Вопросы: 1, Ответы: 1)
Ответ на 19.09.2016 11:19 дп
Додати коментар

Відповісти на питання

Attach YouTube/Vimeo clip putting the URL in brackets: [https://youtu.be/Zkdf3kaso]